21 Styczeń 2022 20:22
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Nawigacja
Artykuły » ZDZ » Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej jest trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży dającą wykształcenie średnie ogólne. Absolwentowi liceum ogólnokształcącego umożliwia się uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w szkole.Naszym uczniom proponujemy:

1. Stypendia:

 • za dobrze zdany egzamin gimnazjalny i dobre oceny na świadectwie
 • naukowe - za wysokie wyniki w nauce
 • socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach

2. bezpłatne podręczniki

3. zniżki na kurs prawa jazdy w ZDZ

4. klub internetowy (bezpłatne korzystanie z internetu)

5. różnorodne koła zainteresowań (mulitmedialne, taneczne, wokalne, sportowe itp.)

6. możliwość uczestnictwa w kursach i zawodach (fryzjer, barman, kucharz, kelner itp.)

Kształcenie na poziomie rozszerzonym odbywa się w blokach przedmiotowych:

1. klasa celna:

 • język angielski
 • geografia

2. klasa humanistyczno-medialna:

 • język polski
 • język angielski
 • informatyka

3. klasa biologiczno-chemiczna:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Klasa obsługa celna: międzynarodowy obrót towarowy.
Jest szkolną jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcącego. Klasa ta powołana została w wyniku uzgodnień pomiędzy ZDZ i Izbą Celną w Białej Podlaskiej. Specyfiką tej klasy jest wprowadzenie do planu nauczania oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących określonych w ramowym planie nauczania dla trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, dodatkowych przedmiotów specjalistycznych z zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej.

Absolwent szkoły będzie mógł kontynuować proces kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej celem uzyskania odpowiedniego przygotowania do pracy w administracji celnej, agencjach celnych lub w innym dowolnie wybranym zawodzie.

Klasa humanistyczno-medialna.
 Jest szkolną jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcącego. Specyfiką tej klasy jest wprowadzenie do planu nauczania oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących określonych w ramowym planie nauczania dla trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, dodatkowych zajęć specjalistycznych obejmujących podstawowe wiadomości o mediach i funkcjonowaniu warsztatu dziennikarskiego. Prowadzone przez specjalistów zajęcia z psychologii komunikacji, wiedzy o mediach i warsztat dziennikarski pozwolą uczniom tej klasy na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z pracą dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zajęcia będą się odbywały w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych ze środkami masowego przekazu. Najciekawsze prace wykonane przez uczniów na zajęciach specjalistycznych będą przedstawiane do publikacji w mediach lokalnych.
 
 Zdobyta wiedza i umiejętności winne dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej. Absolwent szkoły po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych na kierunkach takich jak: dziennikarstwo,komunikacja społeczna, politologia,socjologia lub kształcić się w innym dowolnie wybranym zawodzie.

Klasa biologiczno-chemiczna.
 Jest szkolną jednostką organizacyjną Liceum Ogólnokształcącego. Kształcenie w klasie biologiczno-chemicznej będzie przebiegało zgodnie z planami nauczania obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących określonych w ramowym planie nauczania dla trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z realizacją programów w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia, język angielski.


ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego:

1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci są przyjmowani wg listy rankingowej utworzonej na podstawie ilości zdobytych punktów

3. Preferencje mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych ze złożonych egzaminów zewnętrznych i ocen na świadectwie z języka polskiego, języka obcego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych.

4. Wybór dwóch przedmiotów w LO jest uzależniony od klasy:

 • celna: geografia i informatyka,
 • humanistyczno-medialna: historia i informatyka
 • biologiczno-chemiczna: biologia i chemia

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad:

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów:

- celujący - 20 pkt.
- bardzo dobry - 15 pkt.
- dobry - 10 pkt.
- dostateczny - 5 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.

 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 6 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
  I miejsce - 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce - 1 pkt.
 • uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół - 1 pkt.
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi - 2 pkt.

6. Uczeń powinien złożyć:

 • podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
 • 3 fotografie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE
ZDZ zaprasza
Wygenerowano w sekund: 0.16 1,151,729 unikalne wizyty