Technikum
Dodane przez adrian dnia 27 luty 2016 13:19

Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży dającą wykształcenie średnie ogólne i średnie zawodowe. Absolwentowi technikum umożliwia się uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w szkole oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego w szkole.

Naszym uczniom proponujemy:

1. Stypendia:

2. bezpłatne podręczniki

3. bezpłatny kurs prawa jazdy dla zawodu technik pojazdów samochodowych

4. zniżki na kurs prawa jazdy w ZDZ dla pozostałych zawodów

5. klub internetowy (bezpłatne korzystanie z internetu)

6. różnorodne koła zainteresowań (mulitmedialne, taneczne, wokalne, sportowe itp.)

7. możliwość uczestnictwa w kursach i zawodach (fryzjer, barman, kucharz, kelner itp.)

Kształcenie odbywa się w zawodach:


ZASADY PRZYJĘCIA do Technikum im. K. K. Baczyńskiego:

1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci są przyjmowani wg listy rankingowej utworzonej na podstawie ilości zdobytych punktów

3. Preferencje mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych ze złożonych egzaminów zewnętrznych i ocen na świadectwie z języka polskiego, języka obcego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych.

4. Wybór dwóch przedmiotów w technikum jest uzależniony od zawodu:

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad:

- celujący - 20 pkt.
- bardzo dobry - 15 pkt.
- dobry - 10 pkt.
- dostateczny - 5 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.

6. Uczeń powinien złożyć: