Łuków - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Dodane przez adrian dnia 31 marzec 2016 11:18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie dla młodzieży jest trzyletnią szkołą kształcącą w wybranych zawodach.


Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły umożliwiające podjęcie dalszej nauki.

Naszym uczniom proponujemy:

1. Stypendia:

2. bezpłatne podręczniki

3. bezpłatny kurs prawa jazdy dla zawodu dla uczniów kształcacych się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

4. zniżki na kurs prawa jazdy w ZDZ dla pozostałych zawodów

5. klub internetowy (bezpłatne korzystanie z internetu)

6. różnorodne koła zainteresowań (mulitmedialne, taneczne, wokalne, sportowe itp.)

7. możliwość bezpłatnego uczestnictwa w pokazach, konkursach zawodowych (np. fryzjerski, gastronomiczny, bhp, motoryzacyjny)

8. możliwość uczestnictwa w wycieczkach, biwakach, rajdach, a także bezpłatne wyjścia do kina czy teatru

Uprawnienia szkoły:

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W ŁUKOWIE Kształci na kierunkach:

Praktyczna nauka może odbywać się w zakładach pracy. Uczeń w zakładzie pracy może zostać pracownikiem młodocianym i pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły. Uczeń może przystąpić do egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (OKE).

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami zajmującymi się produkcją i sprzedażą materiałów używanych przez fryzjerów. Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami mody we fryzjerstwie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w pokazach sztuki fryzjerskiej podczas wyjazdów do różnych miast Polski.

Uczniom zapewniamy także bezpłatne szkolenie na kursie BHP.

Nauczane języki obce:


ZASADY PRZYJĘCIA do Zasadniczej Szkoły Zawodowej W ŁUKOWIE:

1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci są przyjmowani wg listy rankingowej utworzonej na podstawie ilości zdobytych punktów

3. Preferencje mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych ze złożonych egzaminów zewnętrznych i ocen na świadectwie z języka polskiego, matematyki, geografii i historii.

4. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad:

- celujący - 20 pkt.
- bardzo dobry - 15 pkt.
- dobry - 10 pkt.
- dostateczny - 5 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.

5. Uczeń powinien złożyć:


Filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
21-400 Łuków; ul. Kwiatkowskiego 4
tel./fax (25) 797-20-88